گاهی از نردبان بالا می رویم تا دستان خدا را بگیریم، غافل از

اینکه خدا همان پایین ایستاده و نردبان را گرفته است تا ما نیفتیم.