خدا آنقدر به تو می دهد که راضیت کند.    قرآن-ضحی-5.